ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ก.ย. 2564
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ก.ย. 2564
23 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 ส.ค. 2564
24 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ส.ค. 2564
25 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ส.ค. 2564
26 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอย อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ส.ค. 2564
27 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 20 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ส.ค. 2564
28 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อุปกรณ์เก็บข้อมูล / วัสดุก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ส.ค. 2564
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 ส.ค. 2564
30 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 8 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51