ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 เม.ย. 2559
162 รายงานผลการฝึกอบรม "ระบบแท่ง" (สำหรับพนักงาน)
186
29 ก.พ. 2559
163 ประกาศขายทอดตลอดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
132
18 ก.พ. 2559
164 ประกาศการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนฯ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 ม.ค. 2559
165 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
26 ต.ค. 2558
166 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2-2558
119
28 ส.ค. 2558
167 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1-2558
106
21 ส.ค. 2558
168 ประกาศ อบต.ลำปำ เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
183
21 ก.ค. 2558
169 เกร็ดความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 ก.พ. 2558
170 ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
244
27 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24