ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
30 ก.ย. 2562
82 ความรู้เรื่อง "มลพิษทางอากาศ" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 ส.ค. 2562
83 ข้อแนะนำในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ส.ค. 2562
84 รายงานผลการตรวจประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ส.ค. 2562
85 ประกาศแก้ไขรายชื่อ - กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
18 มิ.ย. 2562
86 โรคหัด (Measles) อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
107
12 มิ.ย. 2562
87 เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
06 มิ.ย. 2562
88 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 มิ.ย. 2562
89 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
11 พ.ค. 2562
90 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25