ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการตรวจประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ส.ค. 2562
102 ประกาศแก้ไขรายชื่อ - กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
18 มิ.ย. 2562
103 โรคหัด (Measles) อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
173
12 มิ.ย. 2562
104 เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
06 มิ.ย. 2562
105 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
04 มิ.ย. 2562
106 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
11 พ.ค. 2562
107 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
05 พ.ค. 2562
108 การรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
03 พ.ค. 2562
109 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 พ.ค. 2562
110 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
05 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27