ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
11 ม.ค. 2560
182 คู่มือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
11 ม.ค. 2560
183 ความรู้เกี่ยงกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
03 ม.ค. 2560
184 สรุปสถิติและผลการประเมินความพึงพอใจอินเทอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
31 ธ.ค. 2559
185 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
30 ต.ค. 2559
186 ขอความร่วมมือชำระภาษีบำรงท้องที่และสำรวจรายการที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
01 ก.ค. 2559
187 รายงานการประชุมสถานีสูบน้ำบ้านหัวควน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
03 พ.ค. 2559
188 ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 เม.ย. 2559
189 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 เม.ย. 2559
190 รายงานผลการฝึกอบรม "ระบบแท่ง" (สำหรับพนักงาน)
280
29 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27