ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองพืช / การจดทะเบียนพืชพื้นถิ่น / การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ก.ค. 2563
2 จดหมายข่าวอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ก.ค. 2563
3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 มิ.ย. 2563
4 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
17 มิ.ย. 2563
5 สื่อรณรงค์ในการป้องกันเชื้อโควิด 16
16
17 มิ.ย. 2563
6 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม และกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 มิ.ย. 2563
7 ขอเชิญประชาชนทุกท่านค่าวตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 มิ.ย. 2563
8 ข่าวสาร สคบ.เรื่องการตรวจรับคอนโดฯ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการดูใบเสร็จค่าซ่อมรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 เม.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 เม.ย. 2563
10 รายงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นเตรียมเด็กเล็กโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20