ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (หน่วยตรวจสอบภายใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ก.ย. 2564
2 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ก.ย. 2564
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ก.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ E-mail กลางใหม่ของ อบต.ลำปำ ( saraban@lampam.go.th ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ก.ย. 2564
5 อบต.ลำปำ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ส.ค. 2564
6 บทความเกี่ยวกับความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ส.ค. 2564
7 ประกาศผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และประกาศงดประกอบอาหารฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ส.ค. 2564
8 ประกาศฯ ลงวันที่ 22 ก.ค. 64 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 จำนวน 3 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ส.ค. 2564
9 การรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ส.ค. 2564
10 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
27 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25