ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ขอเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 ส.ค. 2563
72 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 ส.ค. 2563
73 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณฯ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ส.ค. 2563
74 ขอรายงานผลการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ลำปำ (เรียนประธานสภาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 ส.ค. 2563
75 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ขอแปรญัตติฯ (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 ส.ค. 2563
76 รายงานการการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่1/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 ส.ค. 2563
77 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
14 ส.ค. 2563
78 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 ส.ค. 2563
79 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 ส.ค. 2563
80 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียนกำนัน-ผญบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25