ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 นโยบายกำกับดูแลองค์การทีดีของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
05 ม.ค. 2561
62 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนง.ส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ของ อบต.พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 ม.ค. 2561
63 การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 ม.ค. 2561
64 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น ( อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
05 ม.ค. 2561
65 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7