ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 เม.ย. 2563
22 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ลำปำ (ลว.27 เม.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
27 เม.ย. 2563
23 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง ครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 เม.ย. 2563
24 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 เม.ย. 2563
25 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 เม.ย. 2563
26 แนวทางการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 เม.ย. 2563
27 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 มี.ค. 2563
28 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานปลัด อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 มี.ค. 2563
29 แนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ.กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 ธ.ค. 2562
30 แนวทางการโอนและย้ายตำแหน่งข้าราชการและ พนง.ส่วนท้องถิ่นใน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7