ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การดำเนินงานตามกิจกรรม "อบต.ลำปำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 พ.ย. 2561
42 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
212
05 ต.ค. 2561
43 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
181
05 ต.ค. 2561
44 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
05 ต.ค. 2561
45 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 ต.ค. 2561
46 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
02 ต.ค. 2561
47 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ก.ย. 2561
48 ความรู้เรื่องวินัยและการดำเนินการวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 ก.ย. 2561
49 แผนการพัฒนา พนง.ส่วนตำบล อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ก.ค. 2561
50 ประกาศกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของ อบต.ลำปำ (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7