ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศการกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ลำปำ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 ม.ค. 2561
52 ประกาศการกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ม.ค. 2561
53 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 ม.ค. 2561
54 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
07 ม.ค. 2561
55 ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 ม.ค. 2561
56 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
07 ม.ค. 2561
57 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.ส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
07 ม.ค. 2561
58 การซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ลว31 ต.ค. 59) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 ม.ค. 2561
59 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่านสภาท้องถิ่น ( อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ม.ค. 2561
60 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
06 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7