ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ต.ค. 2564
2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกรณีไม่มีนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ต.ค. 2564
3 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกับการกำหนดตำแหน่ง พนง.จ้างในสถานศึกษา (ร.ร./ศพด.) สังกัด อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ก.ย. 2564
4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ก.ย. 2564
5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้ายฯ ตำแหน่งครู ของ อบต. พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 ก.ย. 2564
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) (ลว. 26 ส.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
14 ก.ย. 2564
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ปลัดอบต. / หัวหน้าสำนักปลัด อบต. / ผอ.กองคลัง / ผอ.กองช่าง และกองการศึกษาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 มิ.ย. 2564
8 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 พ.ค. 2564
9 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 พ.ค. 2564
10 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และ ประกาศผลการประเมินการปกิบัติงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
16 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7