ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
14 ก.ย. 2564
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้ายฯ ตำแหน่งครู ของ อบต. พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 ก.ย. 2564
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) (ลว. 26 ส.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 ก.ย. 2564
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ปลัดอบต. / หัวหน้าสำนักปลัด อบต. / ผอ.กองคลัง / ผอ.กองช่าง และกองการศึกษาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 มิ.ย. 2564
5 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 พ.ค. 2564
6 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 พ.ค. 2564
7 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และ ประกาศผลการประเมินการปกิบัติงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 เม.ย. 2564
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ พนง.ส่วนตำบล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 มี.ค. 2564
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ธ.ค. 2563
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
18 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7