ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างฝังท่อพร้อมก่อสร้างประตูน้ำ เหมืองน้ำสายหมอนกลาง บ้านไสยอม หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง    ฝังท่อพร้อมก่อสร้างประตูน้ำ  เหมืองน้ำสายหมอนกลาง      บ้านไสยอม     หมู่ที่   2         ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง   โดยมีรายละเอียดก่อสร้าง ดังนี้

 

1.1  เทคอนกรีตรองฐาน  พร้อมฝังท่อ  คสล.  ขนาด                  1.00  x 1.00   เมตร  มอก.  ชั้น 3  จำนวน  15.00  เมตร  1  แถว   พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย  และก่อสร้างประตูน้ำ  ตามแบบ  อบต.ลำปำ  เลขที่  76/2553

1.2  ฝังท่อ  คสล.  ขนาด                    0.60  x  1.00  เมตร   มอก.  ชั้น  3  จำนวน   6.00  เมตร  1  แถว  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยและก่อสร้างประตูน้ำ  ตามแบบ  อบต.ลำปำ  เลขที่   76/2553

1.3  งานรื้อถอนเหมืองน้ำดาด  คสล.  และก่อสร้างใหม่  ขนาดกว้าง  2.80  เมตร  ยาว  6.00  เมตร                   ตามแบบ  อบต.ลำปำ  เลขที่  76/2553

1.4   ถมดินหลังท่อ    จำนวน  60  ลบ.ม.  พร้อมบดอัดเรียบร้อย  และถมทับด้วยหินคลุกหลังท่อ   จำนวน   21  ลบ.ม.  พร้อมบดอัดเรียบร้อย

    พร้อมติดตั้งป้าย  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ   จำนวน   1  ป้าย   ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

 

                                โดยกำหนดราคากลาง  198,100 บาท   (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)        ที่ทำการ ฝังท่อพร้อมก่อสร้างประตูน้ำ  เหมืองสายหมอนกลาง      บ้านไสยอม     หมู่ที่   2    ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน