ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 ช่วงที่ 2 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง    ก่อสร้างถนน   คสล.สายซอย    9    ช่วงที่   2   บ้านนอกทุ่ง    หมู่ที่   6     ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง   โดยมีรายละเอียดก่อสร้าง ดังนี้

 

-    ก่อสร้างถนน   คสล.    กว้าง     4.00     เมตร    ระยะทาง    120      เมตร   หนา   0.12     เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า                                 480      ตารางเมตร    ไหล่ทางลูกรังข้างละ     0.25     เมตร     พร้อมฝังท่อ   คสล.                        0.80   x     1.00      เมตร   มอก.  ชั้น 3     จำนวน        1       จุด           ละ       7     ท่อน       ยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย    และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์    โครงการฯ    จำนวน    1    ป้าย        ตามแบบ      อบต.ลำปำ 

 

                                โดยกำหนดราคากลาง  248,300   บาท   (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

   ที่ทำการ ก่อสร้างถนน   คสล.สายซอย    9    ช่วงที่   2   บ้านนอกทุ่ง    หมู่ที่   6       ตำบลลำปำ        อำเภอเมืองพัทลุง        จังหวัดพัทลุง  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 339 คน