ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายซอย 10 ช่วงที่ 2 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง    ปรับปรุงถนนสายซอย   10             ช่วงที่   2    บ้านไสยอม   หมู่ที่   2   ตำบลลำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โดยมีรายละเอียดก่อสร้างดังนี้

 

                                -  ปรับปรุงถนนสายซอย   10   ช่วงที่   2    บ้านไสยอม   ปรับปรุงถนนกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  870  เมตร  โดยการถมดินรองพื้นทาง  จำนวน  1,696.50  ลบ.ม.  พร้อมบดอัดและถมหินคลุกทับผิวจราจร  จำนวน  348  ลบ.ม.  พร้อมบดอัดเรียบร้อยและฝังท่อ  คสล.  ขนาด            0.60  x 1.00  เมตร  มอก.ชั้น  3   จำนวน   3  จุด ๆ ละ  6  ท่อน  และยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                     จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.ลำปำ

                                              

                โดยกำหนดราคากลาง   534,800    บาท  (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

   ที่ทำการ ปรับปรุงถนนสายซอย   10   ช่วงที่   2    บ้านไสยอม    หมู่ที่    2      ตำบลลำปำ     อำเภอเมืองพัทลุง    จังหวัดพัทลุง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน