ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวควน หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง   ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน                         บ้านหัวควน    หมู่ที่    1       ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง      โดยมีรายละเอียดก่อสร้างดังนี้

 

      -  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน   1  งาน

                        -   งานทำโครงหลังคาเหล็ก    จำนวน   1  งาน

                        -  งานผนัง   จำนวน   1  งาน

                        -   งานตกแต่งผิวผนัง   จำนวน   1  งาน

                        -  งานพื้น  SP,  S,  ทางเท้า   จำนวน   1  งาน

                        -   งานทาสี   จำนวน   1  งาน

ตามแบบ  อบต.ลำปำ   เลขที่   164/2552  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จำนวน                                     1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.ลำปำ

 

                โดยกำหนดราคากลาง   499,600   บาท   (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

   ที่ทำการ ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน     บ้านหัวควน     หมู่ที่    1    ตำบลลำปำ     อำเภอเมืองพัทลุง     จังหวัดพัทลุง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 472 คน