ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   บ้านวัดป่าลิไลยก์   หมู่ที่   7   ตำบลลำปำ    อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง     โดยมีรายละเอียดก่อสร้างดังนี้

 

                1.  งานระบบหอถังประปา  แบบหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ   ขนาดความจุ   ไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม.  สูง  ประมาณ  20  เมตร  จำนวน   1  งาน

                2.  ถังกรองสนิมเหล็ก  จำนวน  1  ชุด

3.  งานประสานท่อของถังกรองสนิม   จำนวน   1  งาน

4.  งานประสานท่อระหว่างถังกรองสนิมและหอถัง  จำนวน   1  งาน

5.  งานประสานท่อ  ระหว่างบ่อบาดาลและหอถัง  จำนวน   1  งาน

6.  งานวางท่อเมนประปา  ระยะทาง  30  เมตร  จำนวน   1  งาน

7.  งานระบบไฟฟ้า  จำนวน   1  งาน

(รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ลำปำ  เลขที่  141/2552 ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ตามแบบ  อบต.ลำปำ 

โดยกำหนดราคากลาง  539,310 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน )


SLOT DEPOSIT PULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 306 คน