ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง     ก่อสร้างถนน  คสล.สายซอย  2                          บ้านปากหวะ   หมู่ที่   10     ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง      โดยมีรายละเอียดก่อสร้างดังนี้

 

                - ก่อสร้างถนน  คสล.สายซอย  2   บ้านปากหวะ   หมู่ที่   10   ตำบลลำปำ   กว้าง    4.00  เมตร  ระยะทาง   70  เมตร   หนา  0.12  เมตร    หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ    0.25   เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1  ป้าย   ตามแบบ   อบต.ลำปำ 

โดยกำหนดราคากลาง     137,000   บาท   (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

   ที่ทำการ ก่อสร้างถนน  คสล.สายซอย  2   บ้านปากหวะ   หมู่ที่   10    ตำบลลำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 


joker123
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 442 คน