ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านเตาปูน ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

ก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที่  3  บ้านเตาปูน  ตำบลลำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จำนวน  1  ป้าย  วงเงินงบประมาณ   2,283,000  บาท  (สองล้านสองแสน-แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ราคากลาง  2,654,000  บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน