ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขุดลอกคลองหัววัง - คลองสายหวะ หมู่ที่ 6 , 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : จัดจ้างขุดลอกคลองหัววัง - คลองสายหวะ หมู่ที่ 6 , 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้ - สภาพเดิมกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 3,850 เมตร ขุดลอกใหม่กว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 3,850 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,500.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและขนทิ้ง ตามแบบ อบต.ลำปำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 1,680,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 160 คน