ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,573,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น- สามพันบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 199 คน