ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ความรู้และการป้องกันภัยแล้ง
  รายละเอียด :

ด้วยในช่วงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นฤดูร้อนของภาคใต้ มักเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งพื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์โดยทั่วไป ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยแล้ง เพื่อให้ความรู้และแนวทางการป้องภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

โปรดดาวน์โหลดเอกสารให้ความรู้ด้านล่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน